sâmbătă, 19 iunie 2010

Rugaciunea Tatal Nostru


Adormirea Maicii Domnului


Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la Viață, fiind maica Vieții și cu rugaciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

O, preaslăvită minune! Că și cea moartă este minunată și mormântul este minunat. Cea moartă, după moarte viețuiește: "După Naștere, Fecioară și, după moarte vie". și mormântul ajunge cer, precum acea scară a lui Iacob, care era întarită pe pamânt și al cărei vârf ajungea până la cer: "Scară către cer, mormântul se face". (Sf.Ier.Dimitrie al Rostovului)


Maica Domnului este de cea mai înaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică, iar Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile ei. În Sfânta Scriptură, nu aflăm nimic despre adormirea Maicii Domnului. În schimb, cântările și imnele de la Vecernia și Utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiție a Bisericii în această privință:

Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia la Sine pe Maica Sa, atunci cu trei zile mai înainte, a făcut-o să cunoască, printr-un înger, mutarea ei de pe pământ la viața cea cerească. Deci, înștiințându-se Născatoarea de Dumnezeu despre aceasta, s-a bucurat, cu bucurie mare, și s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor, ca să se roage.


S-a întors, apoi, acasă și a pregătit toate cele de îngropare, încredințând, pe vecine ca, mutându-se în ceruri, nu numai pe ele nu le va uita, ci pe toată lumea o va cerceta și o va ocroti. Și a împărțit văduvelor sărace veșmintele sale, a luat iertăciune de la toti și a adormit întru Domnul.Înainte de aceasta s-a făcut tunet mare și au venit de la marginile lumii, ca pe niște nori, toți Apostolii lui Hristos, la casa Maicii Domnului din Ierusalim, în afară de Toma. Și, începand Petru cântarea cea de îngropare, Apostolii au ridicat patul și au petrecut, până la mormânt, trupul cel primitor de Dumnezeu.

Și, sosind în satul Ghetsimani și așezând în mormânt trupul Maicii Domnului, Apostolii au zăbovit, acolo, încă trei zile, așteptând pe Apostolul Toma, care din dumnezeiască rânduială, lipsea.
Sosind, Toma Apostolul era întristat, deoarece nu se învrednicise să vadă, și el, chipul adormit al Maicii Domnului, ca și ceilaiți Apostoli. Deci, s-a deschis, cu hotărâre de obște, mormântul, pentru el. Și, dacă s-a deschis, s-au minunat, că au aflat mormântul fără sfântul ei trup și era numai giulgiul lăsat, ca mângâiere și mărturie nemincinoasă a mutării Născatoarei de Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri.

Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu si proslăvit, a fost mutată la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mântuitorul, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei. Și acolo se roagă de-a pururi pentru noi. Să avem mare încredere în rugaciunea ei, că ea singură poate vorbi lui Dumnezeu, ca o mamă unui Fiu al ei.

Dumnezeului nostru slavă!

A început postul Adormirii Maicii Domnului


Perioada postului Adormirii Maicii Domnului ne ajută să aducem în prezent, să trăim, să simțim emoția unor evenimente din istoria mântuirii noastre, din viața Maicii Domnului. Astfel vom fi alături de Maica Vieții în scurta sa petrecere pământească de după Înălțarea Fiului său, fiind în grija Sf Ioan Evanghelistul, apoi înconjurată de apostoli, purtată spre mormânt și ridicată cu trupul de Fiul și Dumnezeul său la Ceruri.
Pe lângă toate cele amintite, acest post mă duce cu gândul și la Icoana Maicii Domnului Minunată de la Mănăstirea Pasărea, care a ajuns aici, prin minune, tot într-un post.

Istoria Icoanei Maicii Domnului Minunată

În drumul său, un pelerin, a rămas fără bani. Ajungând la un han, a dăruit icoanele Domnului Iisus Hristos și Maicii Domnului în schimbul merindelor. Dar ele nu au fost păstrate cu evlavie.
În acest timp un preot își căuta parohie și se ruga să se facă voia Domnului.
Acum a intervenit pronia Dumnezeiască.
Într-o noapte preotul visează pe Maica Domnului care îi poruncește să mergă la acel han, arătândui-l în vis, și sa ia de acolo icoanele de pe tejghea.
Preotul, nerecunoscând locul, caută cu mare râvnă și credință prin împrejurimi până a găsit locul.
Ca prin minune i s-au dat icoanele, iar în drum spre casă a fost anunțat să vină repede, deoarece a fost trimis de Arhiepiscopie ca preot slujitor la Mănăstirea Pasărea, Maica Domnului își alesese casa. Icoana a fost primită cu mare cinste și de atunci izvorăște minuni celor ce o cinstesc ca pe o mamă și Împărăteasă.

Icoanele Maicii Domnului

Iubiţi cititori, începând cu numărul de faţă, vom prezenta rubrica „Icoanele Maicii Domnului". Aceste sfinte icoane, ca stelele pe cer, sunt nenumărate, însă noi deseori nu le cunoaştem nici denumirea, nici istoria.

Să ne lumineze Maica Domnului spre a-I cinsti chipul Ei făcător de minuni din icoanele Sale prin care îşi revarsă comoara harurilor sale tuturor celor ce o cheamă în ajutor.

“Floarea cea Neveştejită”

Floarea Nevestejita

Icoană făcătoare de minuni. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în mâna dreaptă îl ţine pe Dumnezeiescul Său Fiu, iar în stânga ţine un crin alb. Această floare simbolizează floarea neveştejită a fecioriei şi neprihănirii Preacuratei Fecioare cărei Sfânta Biserică i Se adresează: „Tu eşti rădăcina fecioriei şi Floarea cea Neveştejită a curăţiei".

Nu se cunoaşte când şi unde a apărut această icoană în Rusia. Denumirea ei „Floarea cea Neveştejită" vine din cântările închinate Maicii Domnului. Pe unele icoane în locul crinilor sunt zugrăviţi

Cuvânt despre cinstirea Maicii Domnului

Să aveţi mare evlavie către Maica Domnului, fericită este casa şi familia care are icoana ei. În fiecare zi să citiţi Acatistul şi Paraclisul ei! Împărăteasa Heruvimilor, Împărăteasa a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu, uşa luminii, uşa vieţii, uşa cea încuiată prin care n-a trecut nimeni, decât Domnul nostru Iisus Hristos. Ea este scară către cer, cădelniţă dumnezeiască, biserică a Preasfântului Duh. Maica Domnului este mireasa Tatălui, maica Cuvântului, biserica dumnezeiescului Duh.

Câtă milă o să aibă Maica Domnului de cei care au cinstit-o şi au lăudat-o! Şi câtă urgie o să vină peste cei care n-au crezut în sfinţenia ei! Ce-o să facă atunci sectele care au hulit-o?

Rugăciune

O, Preasfântă şi Preanevinovată Maică Fecioară, nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor! Apără-ne pe toţi cei ce în necazuri alergăm la Tine, auzi suspinurile noastre, pleacă urechea Ta la rugăciunea noastră. Stăpână şi Maica Dumnezeului nostru, nu trece cu vederea pe cei care cer ajutorul Tău şi nu ne lepăda pe noi, păcătoşii, înţelepţeşte-ne şi ne învaţă, nu te depărta de la noi, robii Tăi, pentru cârtirea noastră. Fii nouă Maică şi Ocrotitoare, ne predăm milostivului Tău Acoperământ. Îndreaptează-ne la o viaţă lină şi fără de gâlceavă, ca să ne plângem păcatele noastre. O, Maică Marie, Preabuna şi Grabnica noastră Apărătoare, acoperă-ne cu mijlocirea Ta. Apără-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, îmblânzeşte inimile oamenilor răi care se ridică împotriva noastră.

O, Maica Domnului şi Ziditorului nostru! Tu, Ceea ce eşti rădăcina fecioriei şi neveştejita floare a nevinovăţiei şi curăţeniei, trimite-ne ajutor nouă, celor neputincioşi şi învăluiţi în patimi trupeşti şi rătăciri ale inimii. Luminează ochii noştri sufleteşti, ca să vedem calea adevărului lui Dumnezeu. Întăreşte cu harul Fiului Tău, voinţa noastră neputincioasă spre împlinirea poruncilor, ca, fiind izbăviţi de orice necaz şi năpastă cu preaminunata Ta apărare, să fim îndreptăţiţi la straşnica judecată a Fiului Tău, Căruia Îi înălţăm slavă, cinste şi închinăciune acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

ICOANA - fereastră spre Dumnezeu

Icoana înfăţişează chipul Mântuitorului, al Sfintei Sale Maici, al sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu. Prin icoană, cele nevăzute se fac văzute, cele neapropiate ne par apropiate, aşa cum cel Necuprins s-a făcut cuprins prin întrupare. Ea este foarte aproape de inimile noastre, chiar dacă uneori rămânem doar la descifrarea sensului imediat pe care ni-l oferă o simplă privire, şi, contemplăm cele dumnezeieşti dacă pătrundem sensul ei cel adânc.